כתב האישום והגשתו

עורך דין צבאי לימור זהבי ברוך

עורך דין צבאי לימור זהבי ברוך

עורך דין צבאי לימור זהבי ברוך בעלת וותק של 24 שנים בתחום המשפט, יוצאת משרד הביטחון, בעלת תואר LL.S במשפטים.   מעניקה ייצוג וייעוץ לחיילים במגוון תחומים: חקירות מצ"ח, חקירות מח"ש, שחרור ממעצר צבאי, עבירות סמים, עבירות אלימות, הטרדה מינית, עריקות, עבירות נשק, עבירות מבצעיות, פטור משירות, שינוי שיבוץ, ספורטאים בצבא, בן מהגרים ועוד.
שיתוף המאמר:
פייסבוק
וואטסאפ

נושא כתב האישום והגשתו מסודר בחוק השיפוט הצבאי בסימן ה' שכותרתו כתב האישום והגשתו אשר נמצא בפרק הראשון שכותרתו הליכים לפני המשפט אשר נמצא בחלק ה' שכותרתו הליכי שפיטה.

מה עושים עם חומר החקירה?

על פי סעיף 299 לחוק השיפוט הצבאי שכותרתו "חומר חקירה מוקדמת שקיבל הפרקליט הצבאי הראשי", קיבל הפרקליט הצבאי הראשי את חומר החקירה כאמור בסעיף 298, יוכל הפרקליט הצבאי הראשי לעשות, מבלי שיהיה כפוף להחלטת השופט החוקר אחת מאלה:

או להחזיר את חומר החקירה המוקדמת לשופט חוקר לשם השלמתו, אם לדעתו הוא טעון השלמה, או לבטל את הקובלנה אם לדעתו חומר החקירה המוקדמת לא מניח מכל סיבה שהיא, מקום לעריכת כתב אישום או להורות לתובע צבאי להגיש כתב אישום על סמך חומר החקירה המוקדמת.

הוראות הפרקליט הצבאי הראשי או פרקליט צבאי לתובע הצבאי

על פי סעיף 300 לחוק השיפוט הצבאי הפרקליט הצבאי או פרקליט צבאי יכולים להורות לתובע צבאי להגיש כתב אישום כאמור בסעיפים 280, 281, 282, 282א, 298ט או 299.

הסעיפים אליהם מתייחס סעיף 300 הנ"ל עוסקים באמור להלן:

בסעיף 280 לחוק השיפוט הצבאי מדובר בתלונה שקיבל פרקליט צבאי בהתאם לסעיף 278 לחוק השיפוט הצבאי דהיינו בהתאם לזאת שהפרקליט הצבאי הורה שתלונה תועבר אליו ללא עריכת בדיקה או תוך כדי בדיקתה, או בדרך אחרת, ובלבד שסעיף 279 אינו חל עליה דהיינו בלבד שחומר הבדיקה אינו מראה שהעניין הוא בסמכותו של בית דין צבאי מיוחד

בסעיף 281 לחוק השיפוט הצבאי מדובר בתלונה אחרת בצירוף חומר בדיקה שקיבל פרקליט צבאי כאמור בסעיף 277 לחוק השיפוט הצבאי דהיינו לגבי חומר בדיקה ותלונה שהועברה לפרקליט צבאי לאחר שקצין שיפוט בכיר סיים את חומר הבדיקה או קיבל אותו כאמור בסעיף 276 לחוק השיפוט הצבאי, וגם כאן בלבד שסעיף 279 אינו חל עליה דהיינו בלבד שחומר החקירה אינו מראה שהעניין הוא בסמכותו של בית דין צבאי מיוחד

בסעיף 282 מדובר על תלונה שקיבל הפרקליט הצבאי הראשי

בסעיף 282א מדובר על הגשת כתב אישום ללא תלונה

בסעיף 298ט מדובר על צו אישום

ובסעיף 299 מדובר על חומר חקירה מוקדמת שקיבל הפרקליט הצבאי הראשי.

אם כך, על פי סעיף 300 לחוק השיפוט הצבאי, הפרקליט הצבאי הראשי במקרים האלו אם הורה לתובע צבאי להגיש כתב אישום, יעביר לתובע הצבאי את התלונה או הקובלנה, אם הוגשו, ואת חומר הבדיקה, החקירה המוקדמת או חקירת סיבות המוות, אם נערכו, ויורה על איזו עבירה או עבירות, שיש להן לדעתו בסיס בתלונה או בחומר הבדיקה או החקירה, יובא הנאשם לדין, וזאת בין שהשופט החוקר המליץ כך ובין שלא המליץ כך.

האם מתבצע שחרור ממעצר עם ביטול תלונה או קובלנה?

על פי סעיף 301 לחוק השיפוט הצבאי אם בוטלה תלונה או קובלנה על אדם לפי סעיפים 280, 281, 282 או 299 לחוק השיפוט הצבאי, אזי יפקע תוקפה של כל פקודת מעצר התלויה בגללן על אותו אדם.

בסעיף 280 מדובר על תלונה אחרת שקיבל פרקליט צבאי

בסעיף 281 מדובר על תלונה אחרת בצירוף חומר בדיקה שקיבל פרקליט צבאי

בסעיף 282 מדובר על תלונה שקיבל הפרקליט הצבאי הראשי

בסעיף 299 מדובר על חומר חקירה מוקדמת שקיבל הפרקליט הצבאי הראשי

מה עושים עם חומר בדיקה וחקירה מוקדמת שנמסר להשלמה?

על פי סעיף 302 לחוק השיפוט הצבאי אם הושלמה בדיקה שנמסרה להשלמה לפי פסקה (1) לסעיף 281 – כלומר במצב שפרקליט צבאי ראשי החזיר את חומר הבדיקה שקיבל כאמור בסעיף 277 לקצין שיפוט בכיר לשם השלמתו או לדאוג בכל דרך אחרת להשלמת חומר הבדיקה, אם לדעתו הוא טעון השלמה, אזי ינהגו בה כאמור בסעיפים 276 בדבר סיום בדיקה ו- 277 בדבר העברת חומר בדיקה לפרקליט צבאי.

אם הושלמה חקירה מוקדמת שנמסרה להשלמה לפי פסקה (1) לסעיף 299 – כלומר במצב בו קיבל הפרקליט הצבאי הראשי את חומר החקירה כאמור בסעיף 298 אזי ינהגו בה כאמור בסעיף 298.

מי עורך את כתב האישום?

על פי סעיף 303 לחוק השיפוט הצבאי שכותרתו עריכת כתב אישום, תובע צבאי יערוך כתב אישום נגד נאשם ויגישו לבית דין צבאי מחוזי או לבית דין צבאי מיוחד.

מהו תוכן כתב האישום? איזה פרטים יכלול כתב אישום?

על פי סעיף 304 לחוק השיפוט הצבאי שכותרתו תוכן כתב האישום, כתב האישום יכלול את הפרטים המנויים להלן וינוסח ככל האפשר בהתאם לדוגמאות הקבועות בתוספת הראשונה לחוק זה.

אלה הפרטים שיכלול כתב האישום:

(1) שם בית הדין שאליו הוא מוגש

(2) שם הנאשם ושם משפחתו, מספרו האישי, דרגתו ויחידתו של הנאשם, ואם אין לו כאלה או אינם ידועים – פרטים אחרים שיהיה בהם כדי לזהותו. אין בהכרח לציין את שמו המדויק, ומותר לתאר את הנאשם כאדם בלתי ידוע.

(3) פירוט העברה או העברות המיוחסות לנאשם וסעיפי הדין הקובעים אותן.

(4) פרטים הדרושים כדי להעמיד על טיבה של האשמה.

(5) עובדות המוכיחות שיש לבית הדין שיפוט באותו עניין.

(6) שמותיהם של העדים שהעידו בחקירה המוקדמת ושל עדים אחרים שתיקרא התביעה להעיד במשפט – אולם אין פוסלים כתב אישום אם לא נכללו בו שמות העדים כאמור.

(7) פרטים אחרים שנקבעו בתקנות

בסעיף 04 (ב) נקבע ששר הביטחון רשאי בתקנות לשנות את התוספת לחוק זה.

לאן יוגש כתב האישום?

על פי סעיף 305 לחוק השיפוט הצבאי שכותרתו הגשת כתב אישום, כתב האישום הנועד לבית דין צבאי מחוזי א מיוחד יוגש לנשיאו או למי שנתמנה על ידיו למטרה זו, ודבר הגשתו יקויים בחתימתו. תאריך ההגשה הוא תאריך הגשתו לבית הדין.

מתי ואיך ניתן להעביר כתב אישום לבית דין אחר?

על פי סעיף 305א (א) לחוק השיפוט הצבאי שכותרתו: העברת כתב אישום לבית דין אחר, בפסקה (א) בכל עת אחרי הגשת כתב האישום ולפני שהנאשם נתבקש להשיב אם הוא מודה באשמה אם לאו, רשאי נשיא בית הדין הצבאי לערעורים, לפי בקשת הנאשם או תובע צבאי, להורות בהחלטה מנומקת על העברת כתב האישום לבית דין צבאי אשר במחוז שיפוטי אחר.

על פי סעיף 305א (ב) אם הוחלט על העברת כתב האישום, רואים את כתב האישום כאילו הוגש לבית הדין הצבאי האחר כאמור ורואים כתאריך הגשתו את התאריך בו הוגש כתב האישום לבית הדין אליו הוגש לראשונה.

מתי יורכב מותב בית הדין?

על פי סעיף 306 לחוק השיפוט הצבאי שכותרתו: הרכבת מותב בית הדין: נתקבל כתב-אישום, יורכב מותב בית דין.

מה יש להודיע לנאשם עם מסירת העתק כתב האישום לנאשם?

על פי סעיף 307 לחוק השיפוט הצבאי שכותרתו: מסירת העתק כתב-האישום לנאשם: עם מסירת העתק כתב-האישום לנאשם, יש להודיע לו כי הוא וסנגורו רשאים לעיין בחומר הבדיקה או החקירה המוקדמת או חקירת סיבות המוות ולהעתיק ממנו פרטים, חוץ מאותם פרטים שפרקליט צבאי אסר, מטעמי ביטחון, את העיון בהם כאמור.

איזה פרטים אסורים לעיון על ידי הנאשם?

כאמור בסיפא של סעיף 307 לחוק השיפוט הצבאי הפרטים האסורים לעיון על ידי הנאשם הם הפרטים שפרקליט צבאי אסר, מטעמי ביטחון את העיון בהם.

מי רשאי לבטל את כתב האישום ומתי?

על פי סעיף 308 (א) לחוק השיפוט הצבאי, הפרקליט הצבאי הראשי או פרקליט צבאי רשאים לבטל כתב אישום שהוגש לבית דין צבאי, בכל עת עד להכרעת הדין;

ואולם ביטול כתב אישום במקרים המפורטים להלן ייעשה בידי הפרקליט הצבאי הראשי:

(1)   כתב האישום הוגש על פי הוראת הפרקליט הצבאי הראשי;

(2)   כתב האישום הוגש בעניין אירוע שבו נגרם מותו של אדם;

(3)   כתב האישום כולל עבירה לפי פרק ז' לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (בחוק זה – חוק העונשין), עבירה לפי סעיף 43, 44, 45, 46, 47, 51, 52, 56, 57, 58 או 73 לחוק זה, או כל עבירה אחרת שעניינה פגיעה בביטחון המדינה;

(4)   כתב האישום הוגש בעניין תאונה שאירעה במהלך אימון או פעילות מבצעית או בקשר אליהם;

(5)   כתב האישום כולל עבירה לפי סימן ה' בפרק י' לחוק העונשין, לפי חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998 או כל עבירה אחרת שעניינה פגיעה על רקע מיני;

(6)   כתב האישום כולל עבירה שעונשה עשר שנות מאסר או יותר;

(7)   כל עניין אחרי שקבע הפרקליט הצבאי הראשי.

עם ביטול כתב האישום מה לגבי מעצר הנאשם?

על י סעיף 308 (ב) לחוק השיפוט הצבאי אם היה הנאשם במעצר, ישוחרר ממעצרו עם הביטול, אם אין להחזיקו במעצר מסיבות אחרות.

כיצד מתבצע זימון בית הדין?

על פי סעיף 309 לחוק השיפוט הצבאי: שכותרתו: זימון בית הדין: הורכב מותב בית דין צבאי, יזומן בית הדין בצו זימון חתום בידי נשיא בית הדין הצבאי או מי שהוא הסמיכו לכך;.

צו הזימון יקבע את מקום כינוסו של בית הדין ותאריך הדיון, ויחייב את כל המשתתפים במשפט שיפורטו בצו, להתייצב במקום ובזמן הקבועים בו.

כן יכול צו הזימון לכלול כל הוראה אחרת וכל פרט נוסף הנראים למזמן כדרושים לענין.

עורך דין צבאי לימור זהבי ברוך

הגב שלך בצבא!

מאמרים מועילים:

הטרדה מינית בצבא – אנחנו כאן בשבילך…

מהי הטרדה מינית בצבא? פקודת מטכ"ל מס' 33.0145 שכותרתה איסור פגיעה על רקע מיני מגדירה "הטרדה מינית" בסעיף הגדרה 1א. ככל אחד מהמעשים המפורטים להלן:1) סחיטה באיומים, כמשמעה בסעיף 804 לחוק העונשין, כשהמעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני;2) מעשים מגונים, כמשמעם בסעיפים 384 ו- 387 לחוק העונשין;3) הצעות חוזרות בעלות אופי מיני המופנות לאדם שהראה לפוגע, כי אינו מעוניין בהן;4) התייחסויות חוזרות

עבירות נשק

נקראת לחקירה בחשד לעבירת נשק או הוגש נגדך כתב אישום בגין עבירת נשק? צור קשר: 050-4581728

שחרור ממעצר צבאי – כלא 10

שחרור ממעצר צבאי – המדריך המלא לחייל ולהורה כלא 10 נווה צדק הוא מתקן הכליאה החדש החל ממרץ 2021, ומחליף את מתקני הכליאה – כלא 4 וכלא 6 שכבר לא קיימים. מעצר צבאי מעצר צבאי הוא מעצר של חייל שנחשד בביצוע עבירה פלילית–צבאית. למערכת המשפט הצבאית יש סמכות לדון בעבירה שביצע חייל, מתוקף חוק השיפוט

שינוי שיבוץ

שינוי שיבוץ – צרו קשר: עורך דין צבאי לימור זהבי ברוך 050-4581728

סמכות ליטול אמצעי זיהוי מחייל ומכלוא

כותרתו של סעיף 245א1 לחוק השיפוט הצבאי היא סמכות ליטול אמצעי זיהוי מחייל ומכלוא לפי סעיף 245א1 (א) לחוק השיפוט הצבאי, הסמכויות שהוענקו לפי הוראות סימן ב' לפרק ג' בחוק החיפוש, לענין נטילת אמצעי זיהוי מאדם, והסמכויות שהוענקו לפי הוראות סימן ג' לפרק האמור, לענין נטילת אמצעי זיהוי מעצור, מאסיר או ממוחזק במשמורת, יהיו נתונות

יצירת קשר עם עורך דין צבאי: 050-4581728
דילוג לתוכן