חקירות מצ"ח

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp

מהי חקירת מצ"ח?

חקירת מצ"ח מתחילה כתוצאה של קיומו של מידע מודיעיני כנגד חייל המחשיד אותו בביצוע עבירה או בעקבות תלונה שהוגשה  למצ"ח. 

מה על ילדכם לעשות כשהוא מוזמן לחקירת מצ"ח?

עוד לפני תחילת החקירה, עליכם לפנות ולהתייעץ עם עורך דין צבאי מנוסה על מנת שיוכל להכין את ילדכם בצורה נכונה לחקירה.
גם במהלך החקירה זכותו של ילדכם לבקש להפסיק את החקירה ולבקש להיוועץ עם עורך דין.
מתן ייעוץ נכון של עורך דין צבאי לפני חקירת מצ"ח ובמהלכה משנה את פני התמונה כולה, אם במזעור העונש הצפוי או מניעתו לגמרי ואף וככל שניתן מניעת רישום פלילי.

עוד לפני תחילת החקירה, עליכם לפנות ולהתייעץ עם עורך דין צבאי מנוסה על מנת שיוכל להכין את ילדכם בצורה נכונה לחקירה.
גם במהלך החקירה זכותו של ילדכם לבקש להפסיק את החקירה ולבקש להיוועץ עם עורך דין.
מתן ייעוץ נכון של עורך דין צבאי בחקירת מצ"ח משנה את פני התמונה כולה ומונע ענישה בפועל במאסר ואף רישום פלילי.

על פי סעיף 251 לחוק השיפוט הצבאי שכותרתו בדיקה או חקירה לפני העמדה לדין אין להעמיד אדם לדין בפני בית דין צבאי – למעט בית דין צבאי לתעבורה – אלא לאחר בדיקת העבירה על ידי קצין בודק או לאחר חקירתה על ידי שופט חוקר, הכל לפי העבירה; והוא, כשאין בחוק זה הוראה אחרת.

על פי סעיף 252.(א) לחוק השיפוט הצבאי שכותרתו מי מוסמך לשמש קצין  בודק, אלה רשאים לשמש קצין בודק:

(1)        קצין שיפוט בכיר שקיבל תלונה על עבירה;

(2)        קצין שנתמנה בכתב על ידי קצין שיפוט בכיר כאמור לערוך בדיקה באותה עבירה;

(3)        שוטר צבאי שהפרקליט הצבאי הראשי הסמיכו בכתב, דרך כלל או למקרה מסויים, לערוך בדיקה.

על פי סעיף 252 (ב) לחוק השיפוט הצבאי, פגם בכתב המינוי או בכתב ההסמכה אין בו כדי לפסול עדות שנגבתה בבדיקה שנערכה על פיהם, או כדי לגרוע מסמכויותיו של מי שנתמנה או שהוסמך בהם לפי חוק זה.

על פי סעיף 254 (א) לחוק השיפוט הצבאי שכותרתו עריכת בדיקה על ידי קצין, קצין שיפוט בכיר שקיבל תלונה, ולא הורה פרקליט צבאי שהתלונה תועבר אליו, יבדוק בעצמו את העבירה שבתלונה או יעבירנה לקצין בודק אחר, ואולם הוראות סעיף קטן זה לא יחולו לעניין תלונה הנתונה לדיון משמעתי.

על פי סעיף 255 לחוק השיפוט הצבאי שכותרתו בדיקה וחקירה מוקדמת גם כשאין חשוד, מותר לבדוק עבירה ולערוך חקירה מוקדמת גם אם עדיין לא נמצא אדם חשוד בביצועה.

על פי סעיף 256 לחוק השיפוט הצבאי שכותרתו: סמכויות קצין בודק, בס"ק (א), קצין בודק רשאי לגבות עדות מכל אדם שעדותו עשויה, לפי דעתו, לסייע לבירור העובדות והנסיבות של המעשה המהווה את העבירה הנבדקת, והוא רשאי לחקור את העד ולרשום את דבריו.

על פי סעיף 256 (ב) לחוק השיפוט הצבאי, קצין בודק רשאי, לשם גילוי האמת, ליטול לידיו או לצלם, כפי שימצא למתאים, ראיות חפציות או כל חומר או חפץ אחר, וכן לקחת מכל עד את טביעת אצבעותיו או לצלמו. אולם רשאי אדם לסרב לדרישת קצין בודק לפי סעיף זה אם יש בדבר כדי להפלילו, או לספק חומר אישום נגד עצמו.

על פי סעיף 257 לחוק השיפוט הצבאי שכותרתו חובה להעיד ולומר מת, עד הנחקר על ידי קצין בודק חייב לומר דברי אמת, וחייב הוא להשיב על כל שאלה שנשאל בתהליך הבדיקה, ובלבד שאין בתשובה כדי להפלילו.

על פי סעיף 258 לחוק השיפוט הצבאי שכותרתו: רישום עדויות, הקצין הבודק יערוך פרוטוקול על כל פעולה שעשה לצורך הבדיקה, והוראות סעיף 3 לפקודת הפרוצדורה (עדות), יחולו על כל אמרה שנרשמה בה, כאילו היה כתוב באותו סעיף "הקצין הבודק" במקום המלים "פקיד המשטרה".

על פי סעיף 259 לחוק השיפוט הצבאי לענין סעיף 258 דין אמרת הנאשם כדין עדות.

על פי סעיף 3 לפקודת הפרוצדורה הפלילית שכותרתו הודעת עד תירשם בכתב, בס"ק (1) נקבע כי משנרשמה כל הודעה כזאת בכתב, תיקרא בפני האדם שנחקר, והלה יתבקש לחתום עליה, ואם לא ידע קרוא וכתוב, יתבקש לטבוע בה את סימנו.

על פי סעיף 3 (2) לפקודת הפרוצדורה הפלילית אם יסרב העד לחתום על ההודעה או לטבוע בה את סימנו, ירשום קצין המשטרה, או קצין המורשה כנ"ל הערה בשולי ההודעה הכתובה כי מוסר ההודעה סירב לחתום עליה או לטבוע בה את סימנו ומה סיבת סירובו, אם בירר אותה. ועל פי ס"ק (3) לאחר מכן יחתום קצין המשטרה, או הקצין המורשה האחר כנ"ל, על ההודעה שבכתב; ובכל הליכים נגד האדם המוסר את ההודעה, על שלא השיב נכונה על כל שאלה שהוצגה לו, תשמש ההודעה שבכתב הוכחה להודעות שמסר, אלא אם יוכח כי לא מסר את ההודעות או כל אחת ואחת מהן.

על פי סעיף 260 לחוק השיפוט הצבאי שכותרתו: "עדות של בפני הקצין הבודק" בס"ק (א) נקבע כי קצין בודק שאינו יכול מכל סיבה שהיא לגבות עדותו של אדם רשאי להסמיך בכתב קצין אחר לגבות עדות זו; פגם בכתב ההסמכה אין בו כדי לפסול את העדות שנגבתה כאמור.

ובס"ק (ב) נקבע כי דין הקצין שהוסמך כדין קצין בודק לענין אותה עדות, ודין העדות לפניו כדין עדות לפני קצין בודק.

על פי סעיף 261 לחוק השיפוט הצבאי שכותרתו: חשוד שנעצר, חשוד שנעצר, חייב הקצין הבודק להודיע לו מה החשד נגדו ורשאי הוא לצלמו ולקחת טביעות אצבעותיו ככל שיידרש לצרכי החקירה.

על פי סעיף 266. לחוק השיפוט הצבאי שכותרתו: הזהרת הנאשם, לא יגבה קצין בודק עדותו של אדם שהוא סבור, כי יש מקום להאשים אותו בעבירה, ולא יקבל ממנו אמרה אלא לאחר שהזהירו, בשפה שהחשוד שומע ובמלים פשוטות, ולאחר שראה שהאזהרה הובנה על ידיו.

על פי סעיף 267 (א) לחוק השיפוט הצבאי זאת האזהרה: "אתה חשוד בביצוע עבירה פלונית, האם ברצונך לומר דבר בקשר לעבירה האמורה? אין אתה חייב לומר דבר אם אין רצונך בכך, ואולם כל מה שתאמר יירשם ויכול לשמש ראיה במשפטך".

על פי סעיף 267 (ב) לחוק השיפוט הצבאי, אם היתה האזהרה לענין סעיף 237א1 שכותרתו שמיעת טענות העצור, תיווסף לאזהרה האמורה בסעיף קטן (א) – "אתה רשאי להשמיע דברים לענין מעצרך".

 

על פי סעיף 268 לחוק השיפוט הצבאי שכותרתו: הזהרת נאשם המביע רצונו למסור אמרה, חשוד המביע רצונו למסור אמרה, יזהירו הקצין הבודק תחילה; נמסרה האמרה בטרם היה סיפק בידי הקצין הבודק להזהירו, או בטרם הגיע הקצין הבודק למסקנה כי יש מקום להאשימו בעבירה, ותוך כדי מסירת האמרה הגיע למסקנה זו, יזהירנו בהזדמנות הראשונה.

על פי סעיף 269 לחוק השיפוט הצבאי שכותרתו: אין לחקור מי שמוסר אמרה, חשוד המוסר אמרה, לא ייחקר על ידי קצין בודק, ולא יישאל אלא שאלות הדרושות להבהיר את אמרתו.

על פי סעיף 270 לחוק השיפוט הצבאי שכותרתו: אמרת נאשם כשיש נאשמים אחדים, היו חשודים אחדים בעבירה אחת ומסר אחד מהם אמרה, מותר להביאה לידיעת החשודים האחרים ובלבד שלא יידרשו להשיב או להגיב; רצה אחד מהם להשיב או להגיב, יזהירו הקצין הבודק תחילה.

על פי סעיף 271 שכותרתו: אמרה הנמסרת בכתב: חשוד המביע רצונו למסור אמרה, ויש בידו להעלותה על הכתב בעצמו, יכתוב אותה בעצמו – לאחר שהוזהר כאמור – ובשפה שיבחר לו.

על פי סעיף 272 לחוק השיפוט הצבאי שכותרתו: אמרה הנמסרת בעל פה; חשוד המוסר אמרה בעל פה, ירשום בפניו הקצין הבודק בנוכחותו את דבר האזהרה שהזהירו ואת אמרתו כלשונה, בשפה שנמסרה, יקרא את הדברים לפניו, יתן לו הזדמנות לתקנם ויחתימו עליהם; סירב מוסר האמרה לחתום, ירשום הקצין הבודק את דבר הסירוב; נמסרה האמרה בשפה שאין הקצין הבודק שומעה, תירשם כלשונה בידי מי שהקצין הבודק ימנה לשם כך.

על פי סעיף 273 לחוק השיפוט הצבאי שכותרתו: אי כפיפות קצין לדיני ראיות; קצין בודק אינו כפוף בבדיקתו לדיני הראיות הנהוגים בבתי הדין הצבאיים והרשות בידו לקבל ראיות לפי שיקול דעתו.

על פי סעיף 274 לחוק השיפוט הצבי, פרטי הבדיקה שלא נקבעו בחוק זה ייקבעו בתקנות.

על פי סעיף 275 לחוק השיפוט הצבאי שכותרתו חומר בדיקה שלא נגבה על ידי הקצין הבודק; חומר חקירה או בדיקה שנתקבל על ידי אדם המוסמך לערכם לפי חוק זה או לפי כל דין אחר, רשאי קצין בודק להשתמש בו כחומר לבדיקתו, ודין אותו חומר כאילו נתקבל על ידיו במישרין.

על פי 276 לחוק השיפוט הצבאי שכותרתו: סיום הבדיקה; קצין בודק שנתמנה על פי סעיף 252(א)(2) יעביר את חומר הבדיקה מיד לאחר סיומה לידי קצין השיפוט הבכיר אשר מינה אותו; ושוטר צבאי שנתמנה על פי סעיף 252(3) שערך בדיקה, יעביר את חומר הבדיקה מיד לאחר סיומה לקצין שיפוט בכיר, בהתאם לפקודות הצבא.

על פי סעיף 277 לחוק השיפוט הצבאי שכותרתו: העברת חומר בדיקה לפרקליט צבאי; חומר הבדיקה שסיים קצין שיפוט בכיר בעצמו או שקיבל אותו כאמור בסעיף 276 – יעבירנו עם התלונה לפרקליט צבאי.

על פי סעיף 278 לחוק השיפוט הצבאי שכותרתו: העברת תלונה לפרקליט צבאי; פרקליט צבאי רשאי להורות כי תלונה תועבר אליו ללא עריכת בדיקה או תוך כדי בדיקתה.

על פי סעיף 279 לחוק השיפוט הצבאי שכותרתו: ענין שבסמכות בית דין צבאי מיוחד; הגיעה לפרקליט צבאי, בהתאם לסעיף 278 או בדרך אחרת, תלונה שהיא בסמכותו של בית דין צבאי מיוחד, או שקיבל תלונה בצירוף חומר בדיקה, כאמור בסעיף 277, וחומר הבדיקה מראה שהענין הוא בסמכותו של בית דין צבאי מיוחד – יעבירנה לפרקליט הצבאי הראשי.

על פי סעיף 280 לחוק השיפוט הצבאי שכותרתו: תלונה אחרת שקיבל פרקליט צבאי; קיבל פרקליט צבאי תלונה בהתאם לסעיף 278, או בדרך אחרת, וסעיף 279 אינו חל עליה, יכול הוא לעשות אחת מאלה:

(1)        להורות על עריכת בדיקה או על סיומה, על ידי אותו קצין בודק או על ידי קצין בודק אחר, לפי הענין;

(2)        לבטל את התלונה;

(3)        להורות כי התלונה תידון בדיון משמעתי לפני קצין שיפוט בכיר שקבע;

(4)        להורות לתובע צבאי להגיש כתב אישום על סמך התלונה גם ללא עריכת בדיקה בה.

על פי סעיף 281 לחוק השיפוט הצבאי שכותרתו: תלונה אחרת בצירוף חומר בדיקה שקיבל פרקליט צבאי; קיבל פרקליט צבאי תלונה בצירוף חומר בדיקה כאמור בסעיף 277, הרי אם סעיף 279 אינו חל עליה, יכול הוא לעשות אחת מאלה:

(1)        להחזיר את חומר הבדיקה לקצין שיפוט בכיר לשם השלמתו או לדאוג בכל דרך אחרת להשלמת חומר הבדיקה, אם לדעתו הוא טעון השלמה;

(2)        לבטל את התלונה, אם לדעתו אין חומר הבדיקה מניח, מכל סיבה שהיא, מקום לעריכת כתב אישום;

(3)        להורות כי התלונה תידון בדיון משמעתי לפני קצין שיפוט בכיר שקבע;

(4)        להורות לתובע צבאי להגיש כתב אישום על סמך חומר הבדיקה.

על פי סעיף 282 לחוק השיפוט הצבאי שכותרתו: תלונה שקיבל הפרקליט הצבאי הראשי; הגיעה לפרקליט הצבאי הראשי תלונה כאמור בסעיף 278, 279 או בדרך אחרת, יכול הוא לעשות אחד הדברים האמורים בסעיף 280 או 281 או להורות על עריכת חקירה מוקדמת אף אם כבר נערכה בה בדיקה; אולם אם היתה זו תלונה על עבירה שדינה מוות ולא החליט לבטל יורה על עריכת חקירה מוקדמת.

על פי סעיף 282א לחוק השיפוט הצבאי שכותרתו: הגשת כתב אישום ללא תלונה; בס"ק (א) נקבע כי הפרקליט הצבאי הראשי או פרקליט צבאי יכול להורות לתובע צבאי להגיש כתב אישום על סמך חומר בדיקה אף אם לא צורפה לחומר הבדיקה תלונה נגד הנאשם או אם כלל לא צורפה תלונה לחומר הבדיקה.

בס"ק (ב) נקבע כי הפרקליט הצבאי הראשי או פרקליט צבאי יכול להורות לתובע צבאי להגיש כתב אישום על יסוד חומר בדיקה אף אם התלונה שצורפה לחומר הבדיקה מתייחסת לאשמה שונה מהאשמה שיש לה, לדעתו, בסיס בחומר הבדיקה.

בס"ק (ג) נקבע כי לענין סעיף זה וסעיף 300 – חומר בדיקה – לרבות חומר חקירה שנתקבל על ידי אדם המוסמך לערכה לפי חוק זה או לפי כל דין אחר.

על פי 282ב. שכותרתו: סמכויות תובע צבאי בעבירות תעבורה; בס"ק (א) נקבע כי תובע צבאי שקיבל לידיו חומר ראיות שמעלה חשד לביצוע עבירת תעבורה כמשמעותה בסעיף 209א, רשאי, ללא הוראת פרקליט צבאי, לעשות אחד מאלה:

(1)        להגיש כתב אישום לבית דין צבאי לתעבורה;

(2)        להורות כי העבירה תידון בדיון משמעתי לפני קצין שיפוט בכיר שקבע;

(3)        לפעול להשלמתו של חומר הראיות שבידיו;

(4)        להחליט שלא לנקוט הליך משפטי כלשהו;

(5)        להעביר את חומר הראיות לידי פרקליט צבאי אם מצא שבנסיבות הענין יש הצדקה להגיש כתב אישום לבית דין צבאי מחוזי או מיוחד.

בס"ק (ב) נקבע כי אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מסמכויותיו של פרקליט צבאי לפי חוק זה.

מאמרים רלוונטים בנושא

הליך של בדיקה

הליך של בדיקה מוזכר בסימן ב' לפרק הראשון של חוק השיפוט הצבאי שכותרתו הליכים לפני משפט של חלק ה' לחוק השיפוט הצבאי שכותרתו הליכי שפיטה. מה התנאי הבסיסי להעמדת אדם לדין בפני בית דין צבאי למעט בית דין לתעבורה?על פי סעיף 251 לחוק השיפוט הצבאי שכותרתו בדיקה או חקירה לפני העמדה לדין אין להעמיד אדם

להמשך המאמר »

הטרדה מינית בצבא – אנחנו כאן בשבילך…

מהי הטרדה מינית בצבא? פקודת מטכ"ל מס' 33.0145 שכותרתה איסור פגיעה על רקע מיני מגדירה "הטרדה מינית" בסעיף הגדרה 1א. ככל אחד מהמעשים המפורטים להלן:1) סחיטה באיומים, כמשמעה בסעיף 804 לחוק העונשין, כשהמעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני;2) מעשים מגונים, כמשמעם בסעיפים 384 ו- 387 לחוק העונשין;3) הצעות חוזרות בעלות אופי מיני המופנות לאדם שהראה לפוגע, כי אינו מעוניין בהן;4) התייחסויות חוזרות

להמשך המאמר »

תביעות משרד הביטחון אחוזי נכות

הגדרות חוק הנכים (תגמולים ושיקום) תשי"ט – 1959 בנוגע לנכות, חבלה, חבלת שירות, מחלה ומחלת שירות מהי נכות?נכות היא – איבוד הכושר לפועל פעולה רגילה, גופנית, נפשית או שכלית, לרבות קוגניטיבית, או פחיתתו של כושר זה, שגרמו לחייל או לחייל משוחרר כתוצאה של אחת מאלה: (1) חבלה שאירעה בתקופת שירותו ועקב שירותו, ואולם לעניין חייל בשירות קבע – חבלה כאמור שהיא חבלת שירות. (2) מחלה או החמרת מחלה שאירעו בתקופת

להמשך המאמר »

בדיקה לחייל לשם גילוי החזקה ושימוש בסמים מסוכנים

האם ניתן לצוות על חייל לעבור בדיקת שתן ובדיקת נוזל שטיפת ידיים? על פי סעיף 250א(א) לחוק השיפוט הצבאי סבר קצין שיפוט בכיר המשרת בחיל המשטרה הצבאית כי בדיקות לשם גילוי החזקה ושימוש בסמים מסוכנים דרושות כדי לגלות החזקה או שימוש על ידי חייל בסם מסוכן כמשמעותו בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל"ג-1973, רשאי הוא

להמשך המאמר »

אנשי קבע בצבא

משרדנו מייצג את ציבור אנשי הקבע בבתי הדין הצבאיים ובמתן ייעוץ מקיף בהליכים משמעתיים בכלל הנושאים לרבות חקירות מצ"ח עבירות סמים הטרדה מינית עבירות רכוש וכו'. לייצוג ראוי של אנשי קבע חשיבות מכרעת וקריטית והשפעה על המשך שירותם הצבאי ולכן חשוב לפנות בהקדם לעורך דין צבאי מנוסה ולא לפעול לבד מול רשויות הצבא. המשרד זמין

להמשך המאמר »