חיפוש בגוף החייל העצור

עורך דין צבאי לימור זהבי ברוך

עורך דין צבאי לימור זהבי ברוך

עורך דין צבאי לימור זהבי ברוך בעלת וותק של 24 שנים בתחום המשפט, יוצאת משרד הביטחון, בעלת תואר LL.S במשפטים.   מעניקה ייצוג וייעוץ לחיילים במגוון תחומים: חקירות מצ"ח, חקירות מח"ש, שחרור ממעצר צבאי, עבירות סמים, עבירות אלימות, הטרדה מינית, עריקות, עבירות נשק, עבירות מבצעיות, פטור משירות, שינוי שיבוץ, ספורטאים בצבא, בן מהגרים ועוד.
שיתוף המאמר:

סמכות להוציא צו חיפוש
על פי סעיף 245 לחוק השיפוט הצבאי שכותרתו סמכות להוציא צו חיפוש לבית דין צבאי, לשופט-חוקר ולקצין שיפוט בכיר יהיו לגבי מקום צבאי הסמכויות הנתונות לשופט שלום לפי סעיפים 23 ו-24 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], תשכ"ט-1969, אלא שפקודת חיפוש לפי סעיף זה תהיה ערוכה אל שוטרים צבאיים.

סעיף 23 לחוק סדר הדין הפלילי עוסק בצווי חיפוש וסעיף 24 לחוק סדר הדין הפלילי עוסק בסמכות לפי צו חיפוש.
על פי סעיף 245 (ב) לחוק השיפוט הצבאי לקצין שיפוט זוטר יהיו הסמכויות האמורות בסעיף קטן (א) לגבי מקום שבפיקודו.

על פי סעיף 245 (ג) לחוק השיפוט הצבאי לעניין סעיף זה, "מקום צבאי" – לרבות –
(1) מתקן או מפעל של המדינה ששר הביטחון קבעו, בכל דרך פרסום שמצא למתאים, כמקום צבאי לעניין סעיף זה;
(2) דירתו של חייל כהגדרתו בסעיף 1 – אם הדירה היא במקום שבהחזקת הצבא, או שהיא בהחזקתו של חייל, או של החייל ובת-זוגו.

על פי סעיף 245 (ד) לחוק היפוט הצבאי הסמכות לפי סעיף זה באה להוסיף על סמכותו של מפקד, באשר הוא מפקד, לחפש אצל חייל מפקודיו או במקום שבפיקודו על מנת להבטיח קיום פקודה חוקית.

סמכות לערוך חיפוש בגוף החייל
על פי סעיף 245א (א) לחוק השיפוט הצבאי אין עורכים חיפוש בגופו של חייל, אלא לפי חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי), תשנ"ו-1996 (בחוק זה – חוק החיפוש), בכפוף להוראות סעיף 245א1 נוגע לסמכות ליטול אמצעי זיהוי מחייל ומכלוא.

לאיזה גורמים יהיו הסמכויות שהוענקו בחוק החיפוש לעניין חיפוש בגופו של חייל?.
על פי סעיף 245א (ב) לענין חיפוש בגופו של חייל יהיו הסמכויות שהוענקו בחוק החיפוש, נתונות לגורמים כאמור להלן:

(1) לבית דין צבאי מחוזי ולבית דין צבאי מיוחד יהיו הסמכויות שהוענקו לבית משפט, לפי העניין;

(2) בחיפוש פנימי יהיו לקצין משטרה צבאית שדרגתו סרן לפחות והנושא תקן רב סרן, הסמכויות שהוענקו לקצין משטרה;

(3) בחיפוש חיצוני יהיו לקצין משטרה צבאית שהינו מפקד בסיס משטרה צבאית או לקצין משטרה צבאית שדרגתו לפי תקן היא סרן לפחות, הסמכויות שהוענקו לקצין משטרה; לא יפעיל קצין משטרה צבאית שדרגתו למטה מדרגת רב סרן, את סמכותו לפי סעיף זה, אלא לאחר שנועץ בקצין משטרה צבאית שדרגתו רב סרן לפחות;
(4) לשוטר צבאי יהיו הסמכויות שהוענקו לשוטר.

על פי סעיף 245א (ג) אין באמור בסעיף 245א (א) כדי לגרוע מן האמור לעניין סעיפים 250א לעניין בדיקות לשם גילוי החזקה או שימוש בסמים מסוכנים ו-250ב לעניין בדיקות לשם מניעה וגילוי של החזקת סמים מסוכנים או שימוש בהם.

הכשרה לעריכת חיפוש בגוף חייל
על פי סעיף 245ב לחוק השיפוט הצבאי קצין משטרה צבאית שדרגתו למטה מדרגת רב סרן לא יפעיל סמכותו לפי סעיפים 245א(ב)(3) בחיפוש חיצוני ו-248א בבית סוהר צבאי, במחנה מעצר ובחדר משמר צבאי, אלא אם הוסמך לכך על ידי קצין משטרה צבאית ראשי, לאחר שקיבל הכשרה מתאימה, בהתאם לפקודות הצבא.

שוטר צבאי רשאי לבצע פקודת חיפוש של שופט שלום
על פי סעיף 246 לחוק השיפוט הצבאי שופט שלום הנותן פקודת חיפוש רשאי לערכה על שמו של שוטר צבאי או של שוטרים צבאיים, אם הוא סבור שהפקודה נחוצה לצורך הליך כל שהוא לפי חוק זה.

חיפוש על ידי שוטר צבאי ללא פקודה
על פי סעיף 247 לחוק השיפוט הצבאי סמכות של שוטר לפי סעיף 25 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], תשכ"ט-1969, תהיה נתונה גם לשוטר צבאי לגבי אדם המתחמק ממאסר או ממשמורת חוקית לפי חוק זה, וכן לגבי מעשה שאפשר להביא עליו לדין לפני בית דין צבאי, וזה נוסף לאמור בסעיף 227 לעניין שוטר צבאי וסמכויותיו.

חיפוש אצל עציר
על פי סעיף 248 לחוק השיפוט הצבאי שוטר צבאי שעצר אדם או קיבל למשמרתו אדם שנעצר רשאי לערוך חיפוש אצל העציר בהתאם לאמור לפי סעיף 22 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], תשכ"ט-1969 שעוסק בנושא חיפוש בעצור.

סמכות חיפוש בבית סוהר צבאי, במחנה מעצר ובחדר משמר צבאי
על פי סעיף 248א (א) לחוק השיפוט הצבאי לשוטר צבאי, לקצין משטרה צבאית בדרגת רב סרן לפחות ובהעדר קצין כאמור – לקצין משטרה צבאית בדרגת סגן לפחות, המשרתים בבית סוהר צבאי, במחנה מעצר או בחדר משמר צבאי שנקבעו בהתאם לחוק זה, יהיו הסמכויות הנתונות לסוהר ולקצין שירות בתי הסוהר, לפי הענין, לפי סימן ז'1 לפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], תשל"ב-1971 (להלן בסעיף זה – פקודת בתי הסוהר), למעט הסמכויות המיוחדות הנתונות לסוהר הנמנה עם היחידה ללוחמה בסמים, ולסוהר הנמנה עם יחידת האבטחה והמבצעים של שירות בתי הסוהר, בשינויים הבאים:

(1) הסמכויות הנתונות בפקודת בתי הסוהר לגבי "אסיר" תהיינה נתונות לגבי "כלוא", כהגדרתו בתקנות השיפוט הצבאי (בתי סוהר צבאיים), תשמ"-1987;
(2) במקום "עבירת בית סוהר" לפי סעיף 95ח(ב) לפקודת בתי הסוהר יבוא "עבירת משמעת" לפי תקנות השיפוט הצבאי (בתי סוהר צבאיים), תשמ"ז-1987.

על פי סעיף 248 (ב) לחוק השיפוט הצבאי לא יפעיל קצין משטרה צבאית שדרגתו למטה מדרגת רב-סרן, את סמכותו לפי סעיף קטן (א), אלא לאחר שנועץ בקצין משטרה צבאית שדרגתו רב-סרן לפחות.

האם מותר חיפוש ללא עדים?
על פי סעיף 249 לחוק השיפוט הצבאי שכותרתו אין חיפוש אלא בעדים: לא ייערך חיפוש לפי חוק זה אלא בפני שני עדים מלבד המחפש, פרט למקרים דחופים ביותר.

תחולת הוראות מפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש)
250 על פי סעיף 250 לחוק השיפוט הצבאי: סעיפים 19, 27, 29, 45, 46 ו-47 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], תשכ"ט-1969, יחולו על חיפוש לפי חוק זה.
להלן כותרות הסעיפים שלעיל מפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) אשר יחולו כאמור:
19 – שימוש בכוח
27 – רשימת החפצים שנמצאו
29 – חיפוש באדם
45 –כניסה למקום
46 – חיפוש אצל אישה
47 – עבירות

עורך דין צבאי לימור זהבי ברוך

הגב שלך בצבא!

מאמרים מועילים:

סמכות ליטול אמצעי זיהוי מחייל ומכלוא

כותרתו של סעיף 245א1 לחוק השיפוט הצבאי היא סמכות ליטול אמצעי זיהוי מחייל ומכלוא לפי סעיף 245א1 (א) לחוק השיפוט הצבאי, הסמכויות שהוענקו לפי הוראות סימן ב' לפרק ג' בחוק החיפוש, לענין נטילת אמצעי זיהוי מאדם, והסמכויות שהוענקו לפי הוראות סימן ג' לפרק האמור, לענין נטילת אמצעי זיהוי מעצור, מאסיר או ממוחזק במשמורת, יהיו נתונות

להמשך המאמר »

שחרור ממעצר צבאי – כלא 10

שחרור ממעצר צבאי – המדריך המלא לחייל ולהורה כלא 10 נווה צדק הוא מתקן הכליאה החדש החל ממרץ 2021, ומחליף את מתקני הכליאה – כלא 4 וכלא 6 שכבר לא קיימים. מעצר צבאי מעצר צבאי הוא מעצר של חייל שנחשד בביצוע עבירה פלילית–צבאית. למערכת המשפט הצבאית יש סמכות לדון בעבירה שביצע חייל, מתוקף חוק השיפוט

להמשך המאמר »

חיפוש בגוף החייל העצור

סמכות להוציא צו חיפוש על פי סעיף 245 לחוק השיפוט הצבאי שכותרתו סמכות להוציא צו חיפוש לבית דין צבאי, לשופט-חוקר ולקצין שיפוט בכיר יהיו לגבי מקום צבאי הסמכויות הנתונות לשופט שלום לפי סעיפים 23 ו-24 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], תשכ"ט-1969, אלא שפקודת חיפוש לפי סעיף זה תהיה ערוכה אל שוטרים צבאיים.

להמשך המאמר »

תביעות משרד הביטחון אחוזי נכות

הגדרות חוק הנכים (תגמולים ושיקום) תשי"ט – 1959 בנוגע לנכות, חבלה, חבלת שירות, מחלה ומחלת שירות מהי נכות?נכות היא – איבוד הכושר לפועל פעולה רגילה, גופנית, נפשית או שכלית, לרבות קוגניטיבית, או פחיתתו של כושר זה, שגרמו לחייל או לחייל משוחרר כתוצאה של אחת מאלה: (1) חבלה שאירעה בתקופת שירותו ועקב שירותו, ואולם לעניין חייל בשירות קבע – חבלה כאמור שהיא חבלת שירות. (2) מחלה או החמרת מחלה שאירעו בתקופת

להמשך המאמר »

עריקות בצבא

מהי עריקה? עריקה מוגדרת בפרק השלישי לחוק השיפוט הצבאי שכותרתו: עבירות בסעיף 92 לחוק השיפוט הצבאי, על פיו:חייל שנעדר משירותו בצבא מתוך כוונה שלא לחזור לשירות בצבא – דינו – מאסר שבע שנים.אם החייל נעדר משירותו בצבא בעת פעילות מבצעית או פעולה קרבית של יחידתו, מתוך כוונה שלא לחזור לשירות בצבא, דינו – מאסר עשר

להמשך המאמר »
יצירת קשר עם עורך דין צבאי: 050-4581728

אימייל לעו"ד צבאי לימור זהבי ברוך

דילוג לתוכן