חיפוש בגוף החייל העצור

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp

סמכות להוציא צו חיפוש
על פי סעיף 245 לחוק השיפוט הצבאי שכותרתו סמכות להוציא צו חיפוש לבית דין צבאי, לשופט-חוקר ולקצין שיפוט בכיר יהיו לגבי מקום צבאי הסמכויות הנתונות לשופט שלום לפי סעיפים 23 ו-24 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], תשכ"ט-1969, אלא שפקודת חיפוש לפי סעיף זה תהיה ערוכה אל שוטרים צבאיים.

סעיף 23 לחוק סדר הדין הפלילי עוסק בצווי חיפוש וסעיף 24 לחוק סדר הדין הפלילי עוסק בסמכות לפי צו חיפוש.
על פי סעיף 245 (ב) לחוק השיפוט הצבאי לקצין שיפוט זוטר יהיו הסמכויות האמורות בסעיף קטן (א) לגבי מקום שבפיקודו.

על פי סעיף 245 (ג) לחוק השיפוט הצבאי לעניין סעיף זה, "מקום צבאי" – לרבות –
(1) מתקן או מפעל של המדינה ששר הביטחון קבעו, בכל דרך פרסום שמצא למתאים, כמקום צבאי לעניין סעיף זה;
(2) דירתו של חייל כהגדרתו בסעיף 1 – אם הדירה היא במקום שבהחזקת הצבא, או שהיא בהחזקתו של חייל, או של החייל ובת-זוגו.

על פי סעיף 245 (ד) לחוק היפוט הצבאי הסמכות לפי סעיף זה באה להוסיף על סמכותו של מפקד, באשר הוא מפקד, לחפש אצל חייל מפקודיו או במקום שבפיקודו על מנת להבטיח קיום פקודה חוקית.

סמכות לערוך חיפוש בגוף החייל
על פי סעיף 245א (א) לחוק השיפוט הצבאי אין עורכים חיפוש בגופו של חייל, אלא לפי חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי), תשנ"ו-1996 (בחוק זה – חוק החיפוש), בכפוף להוראות סעיף 245א1 נוגע לסמכות ליטול אמצעי זיהוי מחייל ומכלוא.

לאיזה גורמים יהיו הסמכויות שהוענקו בחוק החיפוש לעניין חיפוש בגופו של חייל?.
על פי סעיף 245א (ב) לענין חיפוש בגופו של חייל יהיו הסמכויות שהוענקו בחוק החיפוש, נתונות לגורמים כאמור להלן:

(1) לבית דין צבאי מחוזי ולבית דין צבאי מיוחד יהיו הסמכויות שהוענקו לבית משפט, לפי העניין;

(2) בחיפוש פנימי יהיו לקצין משטרה צבאית שדרגתו סרן לפחות והנושא תקן רב סרן, הסמכויות שהוענקו לקצין משטרה;

(3) בחיפוש חיצוני יהיו לקצין משטרה צבאית שהינו מפקד בסיס משטרה צבאית או לקצין משטרה צבאית שדרגתו לפי תקן היא סרן לפחות, הסמכויות שהוענקו לקצין משטרה; לא יפעיל קצין משטרה צבאית שדרגתו למטה מדרגת רב סרן, את סמכותו לפי סעיף זה, אלא לאחר שנועץ בקצין משטרה צבאית שדרגתו רב סרן לפחות;
(4) לשוטר צבאי יהיו הסמכויות שהוענקו לשוטר.

על פי סעיף 245א (ג) אין באמור בסעיף 245א (א) כדי לגרוע מן האמור לעניין סעיפים 250א לעניין בדיקות לשם גילוי החזקה או שימוש בסמים מסוכנים ו-250ב לעניין בדיקות לשם מניעה וגילוי של החזקת סמים מסוכנים או שימוש בהם.

הכשרה לעריכת חיפוש בגוף חייל
על פי סעיף 245ב לחוק השיפוט הצבאי קצין משטרה צבאית שדרגתו למטה מדרגת רב סרן לא יפעיל סמכותו לפי סעיפים 245א(ב)(3) בחיפוש חיצוני ו-248א בבית סוהר צבאי, במחנה מעצר ובחדר משמר צבאי, אלא אם הוסמך לכך על ידי קצין משטרה צבאית ראשי, לאחר שקיבל הכשרה מתאימה, בהתאם לפקודות הצבא.

שוטר צבאי רשאי לבצע פקודת חיפוש של שופט שלום
על פי סעיף 246 לחוק השיפוט הצבאי שופט שלום הנותן פקודת חיפוש רשאי לערכה על שמו של שוטר צבאי או של שוטרים צבאיים, אם הוא סבור שהפקודה נחוצה לצורך הליך כל שהוא לפי חוק זה.

חיפוש על ידי שוטר צבאי ללא פקודה
על פי סעיף 247 לחוק השיפוט הצבאי סמכות של שוטר לפי סעיף 25 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], תשכ"ט-1969, תהיה נתונה גם לשוטר צבאי לגבי אדם המתחמק ממאסר או ממשמורת חוקית לפי חוק זה, וכן לגבי מעשה שאפשר להביא עליו לדין לפני בית דין צבאי, וזה נוסף לאמור בסעיף 227 לעניין שוטר צבאי וסמכויותיו.

חיפוש אצל עציר
על פי סעיף 248 לחוק השיפוט הצבאי שוטר צבאי שעצר אדם או קיבל למשמרתו אדם שנעצר רשאי לערוך חיפוש אצל העציר בהתאם לאמור לפי סעיף 22 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], תשכ"ט-1969 שעוסק בנושא חיפוש בעצור.

סמכות חיפוש בבית סוהר צבאי, במחנה מעצר ובחדר משמר צבאי
על פי סעיף 248א (א) לחוק השיפוט הצבאי לשוטר צבאי, לקצין משטרה צבאית בדרגת רב סרן לפחות ובהעדר קצין כאמור – לקצין משטרה צבאית בדרגת סגן לפחות, המשרתים בבית סוהר צבאי, במחנה מעצר או בחדר משמר צבאי שנקבעו בהתאם לחוק זה, יהיו הסמכויות הנתונות לסוהר ולקצין שירות בתי הסוהר, לפי הענין, לפי סימן ז'1 לפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], תשל"ב-1971 (להלן בסעיף זה – פקודת בתי הסוהר), למעט הסמכויות המיוחדות הנתונות לסוהר הנמנה עם היחידה ללוחמה בסמים, ולסוהר הנמנה עם יחידת האבטחה והמבצעים של שירות בתי הסוהר, בשינויים הבאים:

(1) הסמכויות הנתונות בפקודת בתי הסוהר לגבי "אסיר" תהיינה נתונות לגבי "כלוא", כהגדרתו בתקנות השיפוט הצבאי (בתי סוהר צבאיים), תשמ"-1987;
(2) במקום "עבירת בית סוהר" לפי סעיף 95ח(ב) לפקודת בתי הסוהר יבוא "עבירת משמעת" לפי תקנות השיפוט הצבאי (בתי סוהר צבאיים), תשמ"ז-1987.

על פי סעיף 248 (ב) לחוק השיפוט הצבאי לא יפעיל קצין משטרה צבאית שדרגתו למטה מדרגת רב-סרן, את סמכותו לפי סעיף קטן (א), אלא לאחר שנועץ בקצין משטרה צבאית שדרגתו רב-סרן לפחות.

האם מותר חיפוש ללא עדים?
על פי סעיף 249 לחוק השיפוט הצבאי שכותרתו אין חיפוש אלא בעדים: לא ייערך חיפוש לפי חוק זה אלא בפני שני עדים מלבד המחפש, פרט למקרים דחופים ביותר.

תחולת הוראות מפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש)
250 על פי סעיף 250 לחוק השיפוט הצבאי: סעיפים 19, 27, 29, 45, 46 ו-47 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], תשכ"ט-1969, יחולו על חיפוש לפי חוק זה.
להלן כותרות הסעיפים שלעיל מפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) אשר יחולו כאמור:
19 – שימוש בכוח
27 – רשימת החפצים שנמצאו
29 – חיפוש באדם
45 –כניסה למקום
46 – חיפוש אצל אישה
47 – עבירות

מאמרים רלוונטים בנושא

בדיקה לחייל לשם גילוי החזקה ושימוש בסמים מסוכנים

האם ניתן לצוות על חייל לעבור בדיקת שתן ובדיקת נוזל שטיפת ידיים? על פי סעיף 250א(א) לחוק השיפוט הצבאי סבר קצין שיפוט בכיר המשרת בחיל המשטרה הצבאית כי בדיקות לשם גילוי החזקה ושימוש בסמים מסוכנים דרושות כדי לגלות החזקה או שימוש על ידי חייל בסם מסוכן כמשמעותו בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל"ג-1973, רשאי הוא

להמשך המאמר »

שחרור ממעצר צבאי – כלא 10

שחרור ממעצר צבאי – המדריך המלא לחייל ולהורה כלא 10 נווה צדק הוא מתקן הכליאה החדש החל ממרץ 2021, ומחליף את מתקני הכליאה – כלא 4 וכלא 6 שכבר לא קיימים. מעצר צבאי מעצר צבאי הוא מעצר של חייל שנחשד בביצוע עבירה פלילית–צבאית. למערכת המשפט הצבאית יש סמכות לדון בעבירה שביצע חייל, מתוקף חוק השיפוט

להמשך המאמר »

אנשי קבע בצבא

משרדנו מייצג את ציבור אנשי הקבע בבתי הדין הצבאיים ובמתן ייעוץ מקיף בהליכים משמעתיים בכלל הנושאים לרבות חקירות מצ"ח עבירות סמים הטרדה מינית עבירות רכוש וכו'. לייצוג ראוי של אנשי קבע חשיבות מכרעת וקריטית והשפעה על המשך שירותם הצבאי ולכן חשוב לפנות בהקדם לעורך דין צבאי מנוסה ולא לפעול לבד מול רשויות הצבא. המשרד זמין

להמשך המאמר »

הטרדה מינית בצבא – אנחנו כאן בשבילך…

מהי הטרדה מינית בצבא? פקודת מטכ"ל מס' 33.0145 שכותרתה איסור פגיעה על רקע מיני מגדירה "הטרדה מינית" בסעיף הגדרה 1א. ככל אחד מהמעשים המפורטים להלן:1) סחיטה באיומים, כמשמעה בסעיף 804 לחוק העונשין, כשהמעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני;2) מעשים מגונים, כמשמעם בסעיפים 384 ו- 387 לחוק העונשין;3) הצעות חוזרות בעלות אופי מיני המופנות לאדם שהראה לפוגע, כי אינו מעוניין בהן;4) התייחסויות חוזרות

להמשך המאמר »